కళ్యాణి , 20
గుర్రపు స్వారి అంటే పడి చస్తాను నేను. నా శరీర వొంపు సొంపులు మీ స్వారి కోసం తహతహ లాడుతున్నాయి. ి.
వయసు:20
నన్నేది ఉత్తేజ పరుస్తుంది:నన్నో గుర్రంలా నా పై స్వారి చేస్తే..
నన్నేది కృంగదీస్తుంది:నన్ను ఓడించలేకపోతే
నా వివరాలు:
ఎత్తు: 5.7" బరువు: 56 వక్షోజాలు: సరైనవి శశిరోజాల రంగు: నలుపు बశిరోజాల పొడవు:నడుం వరకు కళ్ళ రంగు:నీలం శరీర ఆకృతి:సరైనవి