మెహ్రూన్ , 25
మీరు ఊహించిన సుందరీమణుల కన్నా అందమైన దాన్ని నేను. నా తో ఉంటే స్వర్గం లో ఉన్నట్లే... ఆలస్యం దేనికి..ఆనందాలు జుర్రు కోం డి
వయసు:25
నన్నేది ఉత్తేజ పరుస్తుంది:ి:మనిద్దరం సుఖించడం
నన్నేది కృంగదీస్తుంది:మీకు నాతొ ఆనందం రాకపోతే
నా వివరాలు:
ఎత్తు: 5.1" బరువు: 52 వక్షోజాలు: మధ్యమం శశిరోజాల రంగు: నలుపు बశిరోజాల పొడవు:నడుం వరకు కళ్ళ రంగు:నీలం శరీర ఆకృతి:మధ్యమం