సిల్వియా , 27
నేను గ్రీకు శృంగార దేవత అని చెప్తే మీరు నా గురుంచి నేను గొప్పలు చెప్తున్నాననుకుంటారు..ఇవన్నీ నేనెందుకు చెప్పాలి? మీరు వచ్చి నాతో సుఖించి సంతోషించి ఆ తరువాత మీ ఇష్టంవచ్చిన సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చుకోండి..మీతో జరిగే ఏ రకమైన పరీక్షలోనైన నేను మిమ్మల్ని చిత్తుగా సున్నా పాయింట్లతోఓడిస్తాను..
వయసు:27
నన్నేది ఉత్తేజ పరుస్తుంది:నాతో యుద్ధంలో మిమ్మల్ని చిత్తు చిత్తుగా ఓడిస్తుంటే..
నన్నేది కృంగదీస్తుంది:మీరు నాతో యుద్ధం చేయకపోతే..
నా వివరాలు:
ఎత్తు: 5.2" బరువు: 53 వక్షోజాలు: సరైనవి శశిరోజాల రంగు: నలుపు बశిరోజాల పొడవు:మెడ వరకు కళ్ళ రంగు:నలుపు శరీర ఆకృతి:సరైనవి