అప్సర , 29
నిజంగా నేను అప్సరసనే .. కిర్రెక్కించే నా అందం, నా వాక్చాతుర్యం తో ఎంతో మందిని నా అభిమానులనుగా చేసుకున్నాను. రండి మీరు కూడా ఆ శ్రేణి లో చేరండి. ఆనందించండి నన్ను ఆనంద పరచండి.
వయసు:29
నన్నేది ఉత్తేజ పరుస్తుంది:ి:మీరు నన్ను చూసి ఆనందిస్తుంటే
నన్నేది కృంగదీస్తుంది:మీరు నాకు కాక ఇంకొకరికి ఫోన్ చేస్తే.
నా వివరాలు:
ఎత్తు: 5.5" బరువు: 55 వక్షోజాలు: మధ్యమము శశిరోజాల రంగు: నలుపు बశిరోజాల పొడవు:నడుం వరకు కళ్ళ రంగు:నలుపు శరీర ఆకృతి:మధ్యమము