అర్చన , 24
గల గల పారుతున్న గోదావరి నేను.. నా మాటలతో మీకు స్నానం చేయిన్చేస్తాను! చాలా కులాసాగా కబుర్లు చెపుతూ మిమ్మల్ని ఊహా లోకం లో విహరిమ్పచేస్తాను.
వయసు:24
నన్నేది ఉత్తేజ పరుస్తుంది:ి:మీ ఫోన్ కాల్
నన్నేది కృంగదీస్తుంది:మీ గొంతు వినకపోతే నాకు తోచదు. .
నా వివరాలు:
ఎత్తు: 5.5" బరువు: 52 వక్షోజాలు: మధ్యమము శశిరోజాల రంగు: నలుపు बశిరోజాల పొడవు:మెడ వరకు కళ్ళ రంగు:నలుపు శరీర ఆకృతి:సరైన ఆకృతి