மல்லிகா , 30
ஆடலுடன் பாடலை கேட்டு ரசிப்பதிலே தான் சுகம் சுகம் சுகம். அனால் என் குரலின் காமத்தை கேட்டு நீ காம சுகத்தை அடைவாய். நான் கொஞ்சம் கொச்சையாகதான் பேசுவேன். ஆனால் அது மோகத்தை தூடுவதாக இருக்கும். என்னை அழைத்து பேசி பாருங்களே.
வயது:30
நான் விரும்புவது:ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் என்று நிற்காமல் அதற்க்கு மேலும் சென்று காம சுகத்தை அளித்து அனுபவிப்பது.
நான் விரும்பாதது:எந்த கூத்தும் இல்லாம் வீட்டில் இருக்கும் போது.
எண் சொந்த குறிப்பு:
நீலம்: 5.3" எடை: 45 மார்பு: சிரியது முடியின் நிற: கருப்பு முடியின் நீலம்:நீலமானது மற்றும் வாசமானது கண் நிறம்:கருப்பு உடல் அமைப்: நீலமாகவும்..,மேலிந்தவலாகவும்