ஆன்கூர் , 19
வயது:19
நான் விரும்புவது:
நான் விரும்பாதது:
எண் சொந்த குறிப்பு:
நீலம்: 5.2" எடை: 35 மார்பு: உருட்டை முடியின் நிற: கருப்பு முடியின் நீலம்:இடுப்பு வரை கண் நிறம்:நீளம் உடல் அமைப்:கவர்ச்சியான உடல் அமைப்பு.