ಮಲ್ಲಿಕಾ , 30
ಜೀವನದಾಗ ಮಜಾ ಮಾಡೋದಾ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ. ಮಜಾ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ. ಜೀವನದಾಗ ಮಜಾ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರ, ಹೇಗ ಮಾಡ ಬೇಕೂಂತ ನನ್ನಿಂದ ಕಲೀರಿ, ಈಗ್ಲ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ
ವಯಸ್ಸು:30
ಉದ್ರೇಕಿಸುವುದು: ಜೀವನದಾಗ ಮಜಾ ಮಾಡೋಕ ಉದ್ರೇಕ ಬೇಕೂಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಉದಾಸೀನಳಾಗಿಸುವುದು:ಉದಾಸೀನ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು
ಜೀವನ ಪರಿಚಯ:
ಎತ್ತರ: 5.3" ಭಾರ: 40 ಮೊಲೆ: ಚಿಕ್ಕ ಸುಂದರ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ: ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದ: ಉದ್ದ, ನಿತಂಬದವರೆಗೆ ಕಣ್ಣ ಬಣ್ಣ:ಕಪ್ಪು ಮೈಕಟ್ಟು:ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ