ಕುಮುದ , 33
ನಗುವುದು ಸಹಜದ ಧರ್ಮ, ನಗಿಸುವುದು ಪರಧರ್ಮ. ನಗುತ್ತಾ ನಗಿಸುವುದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ.
ವಯಸ್ಸು:33
ಉದ್ರೇಕಿಸುವುದು: ಉದ್ರೇಕದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ
ಉದಾಸೀನಳಾಗಿಸುವುದು:ಉದಾಸಳಾದರೆ ಉದ್ರೇಕ ಬರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಸಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ಜೀವನ ಪರಿಚಯ:
ಎತ್ತರ: 5.0" ಭಾರ: 45 ಮೊಲೆ: ಚಿಕ್ಕ, ಚೊಕ್ಕ ಹಾಗು ಸುಂದರ ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ: ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದ: ಚಿಕ್ಕದು, ಎದೆಯವರೆಗೆ ಕಣ್ಣ ಬಣ್ಣ:ಕಪ್ಪು ಮೈಕಟ್ಟು: ಮಧ್ಯಮ . ಚಿಕ್ಕದೂ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದೂ ಅಲ್ಲ