ಪ್ರಿಯ , 23
ಜೀವನ ಮಜಾ ಮಾಡೋಕ ಐತ್ರಿ, ಜೀವನ ನಲಿದಾದೋಕ ಐತ್ರಿ. ಜೀವನದ ಬರಪೂರ ಮಜಾ ತೊಗೋರಿ. ಜೀವನದ ಮಜಾ ನಾನು ನಿಮಗ ತೋರಿಸ್ತೀನ್ರಿ ... ನನಗ ಫೋನ್ ಹಚ್ರಿ
ವಯಸ್ಸು:23
ಉದ್ರೇಕಿಸುವುದು:ಮಜಾ ಮಾಡೋದ ಉತ್ತೇಜನರೀ ... ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ
ಉದಾಸೀನಳಾಗಿಸುವುದು:ಉದಾಸ್ ಆಗಾಕ ಈಗ ಸಮಯ ಇಲ್ರೀ
ಜೀವನ ಪರಿಚಯ:
ಎತ್ತರ: 5.2" ಭಾರ: 50 ಮೊಲೆ: ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ: ಕಂದು ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದ:ಚಿಕ್ಕದು (ಬಾಬ್ ಕೂದಲು) ಕಣ್ಣ ಬಣ್ಣ:ಕಂದು ಮೈಕಟ್ಟು:ದೊಡ್ಡ ದೇಹ