ಶೀಲ , 24
ನಿನಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲೂ ತಯಾರ್. ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಾಡಿಸಿ ನರಳಬೇಕೆ. ನಿನಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟನ್ನು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ತಿರುವಬೇಕೆ. ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೇಳು.
ವಯಸ್ಸು:24
ಉದ್ರೇಕಿಸುವುದು:ಬೆರಳಾಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು
ಉದಾಸೀನಳಾಗಿಸುವುದು:ಉದಾಸಳಾಗಲು ನನಗೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ
ಜೀವನ ಪರಿಚಯ:
ಎತ್ತರ: 5.6" ಭಾರ: 45 ಮೊಲೆ: ದೊಡ್ಡದು ಕೂದಲಿನ ಬಣ್ಣ: ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದ:ಚಿಕ್ಕದು ಕತ್ತಿನವರೆಗೆ ಕಣ್ಣ ಬಣ್ಣ:ಬಾದಾಮಿ ಮೈಕಟ್ಟು:ಮಧ್ಯಮ - ದೊಡ್ಡದೂ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದೂ ಅಲ್ಲ