પ્રતિભા , 27
હું બઉ સુંદર છોકરી છુ ? મારું સુંદરતા એકદમ જુદા છે જેં પેલા ગ્રીક દેવીઓ ની હતું - આ મારા ભૈબન્દઓ કઈ છે. અને સાથે હું ફોન સેક્સ માં પણ એટલા નિપુણ છુ કે તમે તમારા હાથ તમારું લન્ડ થી કારસો નેઇ. આ બદદુ છોર, મને ફોન કરીને પોતે અનુભાબ લઇ લો. હું તમને પડકાર આપું છુ તમે હારી જસો અને તમને આનંદ પણ આઉસે.
ઉમર:27
મને શુ પ્રમત્તા કરે છે:કોઈ મને પડકાર આપે તો મને હું પ્રમાત્તા થઇ જાઉં છુ.
મને શુ ગમગીન કરે છે:કોઈ પડકાર સ્વીકાર નેઇ કરવા માં હું ગમગીન થઇ જાઉં છુ .
મારું ઓળખાણ:
ऊंचाई: 5.2" ઊંચાઇ: 53 સ્તન: નાની પણ મક્કમ બાળ કેટલા લમ્બી છે: કાળી :નાની ંખ નુ વર્ણ:કાળી સરીર નુ ગઠન:માધ્ય