કુમુદા , 30
જીંદગી માં ખુશ રેવાનું હોઈ અને મસ્તી માં રેવાનું હોઈ. જીબન એક બે દિવસ ની રમત છે અને સારી રીતે રમ્માનું હોય - આ મારું વિચાર છે. પ્રમાત્તા કરવાનું મારી દાવી હાથ નું રમત છે. હું જે ધારુ છુ તે કરું છુ. બાત કરવાની શોખ મારી બાળપણ થી છે અને જયારે હું મોટી થઇ અને સેક્સ સમાંન્ધિત જ્ઞાન આયુ અમને સેક્સ વધારે ગમતું થઇ ગયું. હવે બાત અને સેક્સ બંને જોરે જોઈતી હોય તો ફોન સેક્સ સેવા બીજુ કઈ છે.
ઉમર:30
મને શુ પ્રમત્તા કરે છે:તમે પ્રમાત્તા થશો તો હું પણ પ્રમાત્તા થઇ જઈશ.
મને શુ ગમગીન કરે છે:તમે પ્રમાત્તા ને થશો તો હું ગમગીન થઇ જઈશ.
મારું ઓળખાણ:
ऊंचाई: 5.0" ઊંચાઇ: 45 સ્તન: નાની બાળ કેટલા લમ્બી છે: કાળી :લાંબી ંખ નુ વર્ણ:કાળી સરીર નુ ગઠન:નાની