ઝરીન , 35
મારી બોલ જોયું અને ચૂત પણ ? હવે સુ બિચારો છો? હવે કઈ બીચારતા નેઇ, ખાલી મસ્તી કરવાનું વિચારો. ખાલી વિચારીને જીંદગી કારવાનું નેઇ હોઈ, આ જીંદગી મસ્તી કરવાનું છે. વરીલ થઈને જે વિચારું હોઈ વિચારજો. મને ફોન કરો અને હું તમને બતારીસ જીંદગી કેટલા આનંદ ની છે.
ઉમર:35
મને શુ પ્રમત્તા કરે છે:પ્રમાત્તા લોગો ની વિષયે વિચારી ને હું પણ પ્રમાત્તા થઇ જાઉં છુ.
મને શુ ગમગીન કરે છે:ગમગીન થવા માટે મારા પાસે સમય નથી.
મારું ઓળખાણ:
ऊंचाई: 5.2" ઊંચાઇ: 50 સ્તન: માધ્યમ બાળ કેટલા લમ્બી છે: કાળી :નિતંબ સુધી ંખ નુ વર્ણ:કાળી સરીર નુ ગઠન:માધ્યમ