નંદિની , 28
મને જોઇને સુ લાગે છે? હું બાળપણ થી બઉ સરારતી છુ. અને કોલેજ લાઈફ માં આવીને જ્યાર થી હમને સેક્સ સમ્માંન્ધિત માહિતી મળ્યું ત્યાર થી મારું સરારત મારી સેક્સ લાઈફ માં જોયા મળ્યું, કોલેજ ની પેલા વરસે મને સેક્સ ની અનુભાબ મળ્યું, તે દિવસ અજી સુધી યાદ છે. અત્યારે મને દર રોજ નવા લોઉરો જોઈએ છે, કોક દિવસ મને બે લોઉરો એક સાથે મળે છે. મારા સાથે આઉસો? મારી ગાંડ અને ચૂત ની સ્વાદ એકબાર લેસો તો આક્ખી જિંદગી યાદ રેસે.
ઉમર:28
મને શુ પ્રમત્તા કરે છે:નવા લંડ બીશયે વિચારી ને હું પ્રમાત્તા થઇ જાઉં છુ.
મને શુ ગમગીન કરે છે:કોક દિવસ લંડ ના મલે તો ગમગીન થઇ જાઉં છુ.
મારું ઓળખાણ:
ऊंचाई: 5.6" ઊંચાઇ: 50 સ્તન: માધ્યમ બાળ કેટલા લમ્બી છે: ઘેરું :ખભો સુધી ંખ નુ વર્ણ:કાળી સરીર નુ ગઠન:માધ્યમ