શાલિની , 28
મારું હાઇટ મસ્ત છે, અને મને એઉ લાગે છે કી ભગવાન મને નીચે નાચવા મુક્લાયા છે. મને ગીત ઉપર નાચવા બોઉં ગમે છે. મારું નાચ જોઇને બઉ લોકો પ્રમાત્તા થઇ જઈ છે. મને ફોન કરો અને મસ્તી જોઇલો. જિંદગી આનંદ કરવા માટેજ છે.
ઉમર:28
મને શુ પ્રમત્તા કરે છે:એક ગીત અને જોરે નાચવા મળે અને તમારું ફોન આવે તો બીજુ સુ જોઈએ છે પ્રમાત્તા થવા માટે.
મને શુ ગમગીન કરે છે:બે દિવસ નું જીંદગી છે, મને ફોન કરો અને જીંદગી નું આનંદ લો, ગમગીન થવા નું કોને ફુરસત છે.
મારું ઓળખાણ:
ऊंचाई: 5.6" ઊંચાઇ: 48 સ્તન: મોટી બાળ કેટલા લમ્બી છે: કાળી :લાંબી ંખ નુ વર્ણ:કાળી સરીર નુ ગઠન:લાંબી