અંજલી , 24
લામ્બની નું કાપડ મને બઉ ગમે છે, એટલે હું દર રોજ આ જ કાપડ પેરુ છુ. આ કાપડ પેરવા થી કરવા માં બધારે આનંદ આવે છે, જો તમે મારા સાથે ફોન સેક્સ કારસો તો હું એક એક કરીને મારું બદદા ડ્રેસ કરી નાખીસ અને મારા સાથે તમે પણ પ્રમત્ત થઇ જાસો અને તમે તમારા સામે મને નંગી અનુભાબ કારસો.
ઉમર:24
મને શુ પ્રમત્તા કરે છે:લામ્બની નું કાપડ મને પ્રમાત્તા કરે છે.
મને શુ ગમગીન કરે છે:મારું મોરા જોઇને કાઉ ગમગીન લાગે છે?
મારું ઓળખાણ:
ऊंचाई: 5.2" ઊંચાઇ: 59 સ્તન: નાની બાળ કેટલા લમ્બી છે: કાળી :નાની ંખ નુ વર્ણ:કાળી સરીર નુ ગઠન:મધ્યમ